Chỉ Phẫu Thuật Tự Tiêu

CHỈ PHẪU THUẬT TỰ TIÊU

CARESORB®
Polyglactin 910

Đa sợi tan trung bình, giữ vết khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 56 -70 ngày.

CARESORB RAPID®
Polyglactin 910 (R)

Đa sợi tan nhanh, giữ vết khâu: 7-10 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 42 ngày.

CARESYN®
Polyglycolic Acid

Đa sợi tan trung bình, giữ vết  khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 60-90 ngày.

CARESYN RAPID®
Polyglycolic Acid (R)

Đa sợi tan nhanh, giữ vết khâu: 7-10 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 42 ngày.

CARESORB PLUS®
Polyglactin 910 Antibacterial

Đa sợi tan trung bình, giữ vết khâu: 30 ngày, tan hoàn toàn: 56 -70 ngày.

PROTISORB®
Polydioxanone

Đơn sợi tan chậm, giữ vết khâu: 60-90 ngày, tan hoàn toàn: 180- 210 ngày.

TRUSTISORB®
Polyglecaprone 25

Đơn sợi tan trung bình, giữ vết khâu: 21 -28 ngày, tan hoàn toàn: 90 -120 ngày.

TRUSTIGUT® (C)
Chromic Catgut

Đơn sợi tan chậm, giữ vết khâu 14-21 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 90 ngày.

TRUSTIGUT® (N)
Plain Catgut

Đơn sợi tan nhanh, giữ vết khâu 7-10 ngày, tan hoàn toàn trong vòng 70 ngày.